THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 96 | 76 67 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76 67
21-09-2020 63 | 85 49 TRÚNG SL: 63 | TRÚNG LÔ: 49
20-09-2020 06 | 05 54 TRÚNG SL: 06X2 | TRÚNG XIÊN 2: 05 54
19-09-2020 85 | 22 78 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22 78
18-09-2020 12 | 37 73 TRÚNG SL: 12X3 | TRÚNG LÔ: 37
17-09-2020 97 | 85 31 TRÚNG SL: 97 | TRÚNG XIÊN 2: 85 31X2
16-09-2020 33 | 59 50 TRÚNG SL: 33X2 | TRÚNG LÔ: 59
15-09-2020 11 | 09 35 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 35
14-09-2020 31 | 61 54 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG LÔ: 61
13-09-2020 02 | 99 33 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99X2
12-09-2020 71 | 50 04 TRÚNG SL: 71 | TRÚNG XIÊN 2: 50 04
11-09-2020 93 | 82 52 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG LÔ: 52
10-09-2020 30 | 94 09 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 94 09X2
09-09-2020 25 | 10 69 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10
08-09-2020 80 | 05 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 05
07-09-2020 61 | 55 92 TRÚNG SL: 61X2 | TRÚNG XIÊN 2: 55X2 92