THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 81 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG BT: 81X2
23-01-2020 75 | 63 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG BT: 63
22-01-2020 39 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43
21-01-2020 97 | 54 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 54
20-01-2020 50 | 39 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG BT: 39
19-01-2020 22 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71
18-01-2020 06 | 55 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 55
17-01-2020 61 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
16-01-2020 82 | 31 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 31
15-01-2020 10 | 88 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 88
14-01-2020 74 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44
13-01-2020 53 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44
12-01-2020 80 | 11 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 11
11-01-2020 58 | 80 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG BT: 80
10-01-2020 95 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
09-01-2020 74 | 00 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG BT: 00