THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 86 | 485 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRƯỢT
21-09-2020 57 | 758 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
20-09-2020 42 | 042 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG 3C: 042
19-09-2020 04 | 004 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG 3C: 004
18-09-2020 81 | 290 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 290
17-09-2020 70 | 170 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 170
16-09-2020 82 | 581 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-09-2020 30 | 030 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 030
14-09-2020 89 | 479 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 63 | 464 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
12-09-2020 81 | 880 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 880
11-09-2020 19 | 128 TRƯỢT | TRƯỢT
10-09-2020 21 | 320 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 320
09-09-2020 00 | 001 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
08-09-2020 21 | 022 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 022
07-09-2020 43 | 854 TRÚNG LÔ: 43 | TRƯỢT