THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 940 | 13 TRÚNG 3C: 940 | TRÚNG SL: 13X2
23-01-2020 875 | 93 TRÚNG 3C: 875 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 449 | 49 TRÚNG 3C: 449 | TRÚNG SL: 49X2
21-01-2020 897 | 72 TRÚNG 3C: 897 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 960 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
19-01-2020 932 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2020 706 | 71 TRÚNG 3C: 706 | TRÚNG SL: 71X2
17-01-2020 560 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
16-01-2020 782 | 12 TRÚNG 3C: 782 | TRÚNG SL: 12X2
15-01-2020 611 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X3
14-01-2020 065 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
13-01-2020 233 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2020 990 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
11-01-2020 658 | 12 TRÚNG 3C: 658 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 397 | 58 TRƯỢT | TRÚNG SL: 58X2
09-01-2020 574 | 27 TRÚNG 3C: 574 | TRÚNG SL: 27X2